Angst

Hvad er angst? Det kan være svært at definere. Du kan føle dig bange uden egentlig at vide, hvad du er bange for. Måske føler du indre uro, hjertebanken, ængstelse, måske får du koldsved og ryster.

Angst er ikke det samme som frygt. Angst er en reaktion på en indre begivenhed og frygt er en reaktion på en ydre. Dvs. at angsten er genstandsløs og kan ikke forbindes med en ydre begivenhed. Der sker dog ofte det, at du automatisk vil forbinde de situationer, hvor du oplever angst, så du tror det er dem der er angst-udløseren. Hvis du f.eks. oplever at få et angstanfald i bussen, så vil du måske fremover undgå at tage bussen, da du tror, at selve busturen var udløseren. Der sker ofte det uheldige, at du vil blive angst for angsten selv, så den negative spiral fortsætter nedad. Dette kan brede sig til mange dagligdags gøremål og i mange sociale henseender.

Angst kan være årsag til en lang række andre problematikker f.eks. vil mange mennesker forsøge at dæmpe angsten med alkohol eller lignende og får derfor med tiden et misbrug oveni.

Angst kan derfor være meget invaliderende for dig og dit sociale liv og er yderst vigtigt at tage alvorligt og få hjælp til at tackle.


Hvordan føles angst?

Når du har angst kan du bl.a. opleve kraftig hjertebanken, kvælningsfornemmelser, svedeture, kulde eller varme, smerter i brystet, indre uro, rysten, snurrende fornemmelser i eksempelvis hænderne og svimmelhed.

Alle har sandsynligvis oplevet angst i sværere eller mildere grad. Vedvarende angst fortæller dig om, at der er noget indeni dig, der er i ubalance og skal tages hånd om. Det skal tages alvorligt, så du via terapien kan komme bag om angsten og få større balance i dit indre. Angst kan ofte komme i relation til stress eller depression.

I terapien har du mulighed for at arbejde med angst-tilstanden, så den på sigt kan fylde mindre i dit liv og/eller kan forsvinde helt.

Chok og traumer

Jeg er specialiseret i arbejdet med chok og traumer, både nutidige og uforløste fortidige. 

Jeg har i min terapi særligt øje for uforløste chok og traumer hos mine klienter. Disse kan vise sig på mange måder f.eks. som stress-symptomer, angst, depressive tilstande og mange andre fysiske og psykiske symptomer.

De fleste mennesker går rundt uden at være klar over det, med uforløste chok og traumer, som påvirker deres dagligdags liv i en vis grad. Vi kan have uforløste chok eller traumer som vores krop stadig reagerer på helt tilbage fra vores allertidligste barndom. 

Chok- og traumebearbejdning er derfor ikke kun for krigsofre, elitesoldater, voldsofre eller lignende. Det er for helt almindelige mennesker også dem der ellers ikke mindes, at de har oplevet noget særligt chokerende/traumatiserende i deres liv.

Vi har alle oplevet chok og er blevet traumatiseret i løbet af vores liv, i højere eller mindre grad. Chok og traumer kan bl.a. opstå ved at du har oplevet f.eks. psykiske/fysiske overgreb, mishandling, følelsesmæssige og fysiske svigt i løbet af dit liv. Det kan dog også være hændelser/forhold som du normalt ikke forbinder med noget voldsomt traumatiserende. Din krop lagrer alle disse oplevelser og kroppen husker alt, også det som du ikke husker med din tænkende del af hjernen. Derfor er arbejdet med kroppen og nervesystemet en grundlæggende del af terapien.

I de tidlige barndomsår er vi ekstra udsatte og påvirkelige overfor chok og traumer, særligt i forholdet til vores forældre/omsorgspersoner.

Uforløste chok og traumer kan bl.a. medføre stress, Post Traumatisk Stress Disorder, depression, angst og en lang række andre lidelser og symptomer.

Depression / depressive tilstande

Der findes flere grader af depression. En depressiv tilstand er ikke nødvendigvis det samme som, at du har en svær depression. Vi kan alle opleve depressive tilstande / enkeltstående depressioner i perioder, hvor livet synes hårdt og svært at håndtere ved f.eks. alvorligt stress eller ved nærtståendes dødsfald.


Hvordan føles det?

Du kan føle dig som værende i et sort hul, som du ikke kan komme op af. Som om al din energi er forsvundet, som om der ligger en tung dyne over dig, som du ikke kan komme af med. Alting kan synes meningsløst, tankerne er mørke og triste, ladet med negativitet og opgivenhed. Du kan have mange selvkritiske tanker og dit selvværd kan føles meget lavt. Måske føler du, at du bærer skylden for alverdens ulykker. Flere symptomer på depression er bl.a.:

 • Søvnløshed/søvnbesvær
 • ikke kunne overskue/magte alm. dagligdags gøremål
 • koncentrationsbesvær
 • appetitforstyrrelser
 • selvmordstanker
 • angst/indre uro
 • tvangstanker
 • nedsat sexuallyst

Nogle gange er vi klar over årsagen til vores tilstand, f.eks. når vi bevidst går igennem en krise/livskrise, men andre gange kan det være at tilstanden bare kommer uden nogen synlig ydre grund/påvirkning og vi ikke aner hvorfor. Depression kan være en reaktion på psykisk overbelastning og ubalance i dit indre. Graden af depressionstilstanden kan være fra let til svær. Nogle mennesker oplever periodevise depressioner f.eks. om vinteren.

Grunden til depressionstilstanden kan være mangeartet. Der kan være bagvedliggende årsager fra din fortid, der kan være nutidige og det kan være en blanding af det hele.

I terapien er det muligt at arbejde med bagvedliggendes årsager til tilstanden både via din krop, psyke og sjæl, således at du har mulighed for at arbejde dig ud af tilstanden, genfinde dig selv og opnå en bedre indre balance.


Fødselsdepression, de nybagte forældre

Efter en fødsel eller under en graviditet kan der både hos kvinden og manden opstå en fødselsdepression.

Det at blive/være på vej til at blive forældre, er i sig selv en af livets største udfordringer og hændelser. Det er en begivenhed som vi skal være opmærksomme på at håndtere med nænsomhed og omsorg for os selv og hinanden.

Uanset om du får en fødselsdepression eller ej, kan der i forbindelse med en fødsel/graviditet være brug for terapi, da der kan opstå mange uhåndtérbare og svære følelser, tanker og reaktioner.


Hvordan kan det føles?

Du kan opleve at alt føles meningsløst og du ikke oplever den glæde ved dit kommende/dit nyfødte barn, som du forventede du ville. Det i sig selv giver dig måske dårlig samvittighed/skyldfølelse overfor barnet og du vil føle, at du er en dårlig mor/far og at du ikke kan leve op til dine egne og andres forventninger. Alt dette er med til, at din i forvejen svære følelsestilstand, kan forværres yderligere, og at det hele kører nedad i en negativ spiral.

Du kan i terapien få hjælp til at få sat ord på de svære følelser og derigennem komme nærmere og få løsnet op for det, der ligger til grund for dine svære situation/fødselsdepression.

Det kan være du generelt har følt, at du skulle leve op til en masse forventninger fra dig selv og dine nærmeste gennem hele dit liv, og dette store pres kulminerer i forbindelse med det nybagte forældreskab og du bryder sammen. Dette er en meget almindelig tendens i vores samfund, det skal tages alvorligt og tages hånd om.

Nogle gange kan det eksempelvis vise sig, at din egen første tid som nyfødt/foster var vanskelig eller at der dukker andre uforløste traumer op, som skal passere og muligvis arbejdes med, for at du genfinder dig selv påny.

Mange mennesker kan have en fødselsdepression uden at vide, at det er en normal reaktion på en psykisk overbelastning og uden at søge hjælp, fordi de kan føle sig skamfulde og skyldbetyngede. Mange kan derfor have en uforløst fødselsdepression bag sig.

Kort sagt kan der være en naturlig årsag til, at du ender i en fødselsdepression, en årsag som er til at arbejde med, så du kan komme styrket igennem til gavn for både dig selv og dit barn.

Kriser / livskriser

Der vil i alle menneskers liv (både hos børn og voksne) opstå kriser/livskriser, der afbryder eller ændrer det hidtidige livsforløb og sætter den nuværende livsførelse ud af kurs. Disse kriser kan være af forskellig art, men fælles for dem er, at det er svært at føre det almindelige udadvendte liv som hidtil i en periode.

En krisetilstand kan opstå som følge af chok og traumer, det kan være nutidige, men også gamle uforløste hændelser der skaber en krisetilstand hos et menneske. Det er altså ikke kun dødsfald og pludselig opståede alvorlige sygdomme, der kan udløse en krisetilstand.

Livskriser er  en lang række mere almindeligt forekommende ting, som kan udløse samme krisereaktioner og symptomer  ved f.eks.:

 • skilsmisse
 • fyring/mistet arbejde/arbejdsløshed
 • nybagt/kommende forældreskab (både for manden og kvinden)
 • barnløshed
 • børnene bliver teenagere/ flytter hjemmefra
 • trussel om tab ( f.eks.relationstab, arbejde, økonomiske vanskeligheder)
 • svigt fra nærtstående – ægtefælle, ven, kæreste m.v
 • større ændringer i den normale hverdag ved f.eks. skoleskift, arbejdsskift, når du skal flytte hjemmefra, o.lign.
 • midtvejskrise
 • du går på pension

Når én livsfase afsluttes og en ny begynder kan der opstår en masse tvivl og usikkerhed i form af tanker, følelser og kropslige symptomer. Selvom det kan være selvvalgte og ønskede ændringer i dit liv, kan der opstår følelser og tanker som du ikke lige havde regnet med.

Du kan pludselig opleve tristhed, usikkerhed på eget værd m.v. Dette kan endvidere skabe skam og skyldfølelser, da du selv (og dine omgivelser) måske synes, at du burde være glad og tilfreds.

Hvis du er i krise, kan du opleve en lang række psykiske og fysiske symptomer som kan spænde fra let indre uro, tristhed, irritabilitet, søvnløshed, følelse af tomhed til depressionstilstand og angst. Der kan forekomme fysiske symptomer som kan opleves uforklarlige og uforståelige som f.eks. Smerter i brystet, åndenød, svimmelhed, voldsom træthed e.a.

Ved et krops- og psykoterapeutisk forløb, har du mulighed for at få den nødvendiger støtte til at arbejde dig igennem krisetilstanden og komme styrket ud på den anden side. Undervejs kan du opleve at dine ressourcer – fysisk som psykiske – vil forøges i takt med arbejdet og at du efterfølgende mærker et langt bedre ståsted indeni end førhen.

Afhængighed / misbrug

Bruger du ofte alkohol, piller, mad,  spil, arbejde, sex eller andet for at udfylde et indre tomrum, for at føle afslappethed, glæde, tilfredshed, eller for at blive fri for at tænke, mærke følelser eller andet?

Oplever du at du ikke kan undvære denne stimulation i dit liv, at det er en nødvendighed for dig for at kunne fungere i hverdagene, weekenderne eller i livet generelt?

Har du lyst til at ændre dette, finde frem til årsagen til afhængigheden og slippe af med den?

Jeg er specialiseret i arbejdet med misbrugs/afhængigheds problematikker og kan via et krops og psykoterapeutisk forløb, støtte dig i at få arbejdet med de bagvedliggende årsager til misbruget.

Herigennem vil du kunne opnå en anden indre styrke, få skabt nye spor, som gør, at du bedre kan regulere dig selv uden den vanlige udefra kommende stimulation. Hermed er der gode chancer for at opnå et væsentligt formindsket misbrug eller et fuldstændig stop af misbruget/afhængigheden.

Du vil gennem forløbet få mulighed for at finde frem til værdifulde ressourcer hos dig selv, få større selvværd og selvtillid, og mærke hvordan du lærer dig selv at kende på ny, kan forandre dig selv og dit liv, som du ønsker det.

Tidligere afhængighed / misbrug

Har du tidligere haft et misbrug af alkohol, stoffer, piller, sex, spil eller andet? Og føler du dig stadig ikke en indre tilfredshed, selvom du er kommet ud af misbruget? Måske synes du, det er endnu sværere at være dig nu da din ventil er væk og du ikke længere kan få lindring via misbruget?

Du kan via et dybdegående arbejde med dig selv i terapien opnå en dybere tilfredshed med og i dig selv, finde dig selv og din indre kerne. Du kan opleve, at du kan begynde at leve et liv, der er dit og som tager udgangspunkt i dig selv og ikke andre – måske for første gang?

Sorg

Sorg opstår som en reaktion på et tab. Det kan være ved nærtstående dødsfald, skilsmisse, fyring, invaliditet m.m.

Ved sorg sker der en naturlig proces, der har flere faser – sorgprocessen. Alle faserne er vigtige at gennemleve, da de er naturens måde at hele det åbne sår på, der opstod ved tabet. Det gør ondt og smerter mens det står på.

Når såret er helet, ved gennemlevelse af alle sorgens faser, oplever du dig selv på ny med et ar, der på mange måder kan gøre dit liv fremover mere nært og meningsfyldt, og med et kendskab til dig selv og dine nærmeste som kan højne din livskvalitet og livsglæde. Sorgen vil have gjort dig langt stærkere, visere som menneske som du vil kunne bruge i dit liv fremover.


Uforløst sorg

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ligge uforløst sorg gemt bag f.eks. en depressiv tilstand eller depression. Der kan også ligge uforløst sorg bag en nylig opstået sorg. Så en sorgprocess kan åbne op for meget andet i dig, der trænger til at blive forløst og gennemlevet.

En sorg skal forløses gennem alle sorgfaserne, ellers ligger den og venter og hæmmer dine udfoldelsesmuligheder på et psykisk og fysisk plan. Sorgprocessen er en naturlig helbredelsestilstand kroppen og psyken går igennem, hvis man ikke bremser den. Mange mennesker lever med uforløst sorg uden at være opmærksomme på dette.

De kan have bremset en sorgproces som f.eks. barn, ung eller voksen. Dette fordi det i den givne situation var for “farligt” at gå igennem det, så de blev nødt til at forsvare sig mod at mærke det. I voksenlivet kan det f.eks udspille sig ved arbejdsnarkomani – et forsvar for ikke at mærke tabet/de ‘farlige’ følelser.

I terapien vil du få hjælp til at komme gennem sorgprocesserne, så du genfinder dig selv og dit liv påny og kan leve med tabet fremover.

Stress

Stress kan vise sig på flere måder både psykisk og fysisk. Vi kan have korte perioder med en travl hverdag, uden at det er usundt for os. Men er vi stressede over en længere periode og/eller med en eller flere stress-symptomer, er det yderst ødelæggende for både krop og psyke.


Når der er ubalance

Mange af os lever med et stresset nervesystem uden at være klar over det, en krop der er i ubalance og derved et liv der til tider vil være præget af eksempelvis: høj stress, uro, angst, kollaps, manglende livslyst/glæde, dårligt selvtillid/selvværd, misbrugsproblemer, problemer i sociale sammenhænge, problemer der gentager sig gang på gang f.eks. problematiske parforhold, venskaber, arbejdsforhold mv.

Livet er naturligvis i sig selv fuld af op og nedture, glæde og sorg i en stor blanding. Men det er måden, vi er i stand til at tackle og gennemleve livets udfordringer på, der gør forskellen på, om vi er i stand til at opretholde balancen og sundheden i vores liv.

Stress kan vise sig som et tegn på uforløste chok og traumer i vores liv, det kan udvikle sig PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder) som er langt mere almindeligt forekommende end tidligere anset. PTSD er ikke kun for krigs-, ulykkes- og voldsofre. Det kan udvikle sig under mere almindeligt forekommende situationer såsom dårligt psykisk arbejdsmiljø, mobning m.m.

Vores nervesystem, hjerne og i det hele taget hele den levende krop som organisme vil være præget af disse tidlige erfaringer og samtidig også vores følelsesliv. Vi er som voksne påvirket af tidlige chok og traumer i vores system, som vi ikke har fået den rette hjælp til på det givne tidspunkt, da det opstod.

I terapien vil jeg arbejde netop med både den psykiske og kropslige (særligt nervesystemet) del således, at du langsomt vil danne nye erfaringer på et bevidst, ubevidst og kropsligt plan. Herved vil du kunne opnå langt bedre balance i krop og psyke.

Pårørende

Er du pårørende til én der har et alkoholmisbrug, stofmisbrug, er kriseramt, har en alvorlig sygdom, en svær depression, er døende eller lign.. Så kan det svært at stå alene med alle følelserne omkring det eksempelvis afmagtsfølelser, frustrationer, sorg mv.

Jeg kan tilbyde dig individuelle samtaler, hvor du kan få åbnet op for dine tanker og følelser, få taget hånd om dig selv, således at du bliver set, hørt og får støtte i din vanskelige situation.

Det er vigtigt at du som pårørende, har et sted, hvor alle følelser og tanker er legale og kan komme ud. Et sted, hvor du kan få forståelse og få hjælp til at blive i dig selv, når tingene spidser til. Du er meget udsat som pårørende, da der ofte ikke er tid, overskud og fokus på at også pårørende kan gå igennem meget svære perioder, ofte uden nogen form for støtte. Tværtimod, bliver det ofte forventet af omverden, at du som pårørende er den stærke og givende.

I terapien kan du få den støtte du har brug for i og du kan få bearbejdet det, som er vanskeligt. Du kan finde redskaber og nye måder at tackle svære situationer på både i forhold til dig selv og dine omgivelser.